Deutsch
English
 • HISTORIEN OM FREJ-MALERIERNE

  Udgivet den 9. oktober 2017

  I år er det 120 år siden, at Frej blev opført – og 30 år siden, at bygningen blev revet ned for at give plads til et supermarked.
  I de mange mellemliggende år, var Frej stedet, hvor man kom for at få god borgerlig mad, for at spille banko, for med børnene at danse om juletræet og meget mere. Det var her, at foreningslivet blomstrede.
  Det var også her, at maleren Stefan Viggo Pedersen malede 3 malerier, hvoraf et forestiller den mørke tid imellem 1864 og 1920 med flag placeret på afstemningsstederne. Et andet, viser hvordan Dannebrog tages frem af gemmerne – og det sidste viser tyske gendarmer, som plomberer og lukker Frej på selve indvielsesdagen.

  Disse tre malerier skænkede Ny Carlsberg Fondet den 23.9. 1957 til DE NATIONALE FORENINGER I Tyrstrup Kommune og Christiansfeld By.
  Samme dag godkendtes på Udvalgets Generalforsamling “FUNDATSBESTEMMELSERNE”, hvori man kan læse, at en 3.mands KUNSTBESTYRELSE vælges første gang af repræsentanter for de foreninger, som arrangerede de nationale fester, afstemnings- og genforeningsfester. Denne bestyrelse overlades i fundatsbestemmelserne myndighed til at varetage maleriernes placering. Denne første KUNSTBESTYRELSE bestod af pastor P.N. Wive, direktør Michael Møller og borgmester Johan Madsen og er ifølge fundatsbestemmelserne selvsupplerende. Maleriernes placering skulle være på Frej – og værten skulle skade-. og brandforsikre malerierne for mindst 50.000 kr.

  Så opstår et problem. I 1987, da FREJ nedrives, må man finde en anden placering til malerierne og de flyttes efter aftale med daværende Christiansfeld Kommune, repræsenteret af borgmester Bent Skriver, Tyrstrup skole, repræsenteret ved skoleinspektør Leo Ranlev og den myndighedshavende KUNSTBESTYRELSE, som på dette tidspunkt p.g.a. dødsfald og fraflytning fra kommunen består af direktør Michael Møller, Holger Refshauge og Arne Autzen, til Tyrstrup skole.

  Samme KUNSTBESTYRELSE beslutter i juli 1995 at flytte malerierne til Den gamle Grænsekro med det sigte, at malerierne skal have blivende placering på Genforenings- og Grænsemuseet, når og hvis museet ved udvidelse får den nødvendige udstillingsplads, som kan rumme malerierne.

  Dette sker den 15.6.2006, da KUNSTBESTYRELSEN, nu bestående af kaptajn Albert Højgaard Jensen, proprietær Erik Wiborg og sparekasseassistent Poul Refshauge ved en højtidelighed overflytter malerierne fra Den gamle Grænsekro til “endelig opbevaring” på Genforenings- og Grænsemuseet, som det hele tiden havde været meningen, da museet ved udbygning med en ny stor udstillingssal sal lod maleriernes størrelse indgå i tilbygningsplanlægningen m.v.

  Denne placering på Genforenings- og Grænsemuseet blev meddelt Ny Carlsberg Fondet, fordi Ny Carlsbergfondets Direktion af 11.2.1987 til KUNSTBESTYRELSEN ved formand hr. Michael Møller havde skrevet bl.a. dette til KUNSTBESTYRELSEN:
  “Direktionen anmoder Dem om at forsøge at finde den bedst mulige plads i Sønderjylland til anbringelse af disse billeder og at holde Fondet underrettet, hvor de til sin tid vil blive placeret”.

  Formand Albert Højgaard Jensens tale ved overdragelsen ses gengivet her på siden. KUNSTBESTYRELSEN består fortsat i 2017 i lige linje siden 1957 af 3 medlemmer med kaptajn Albert Højgaard Jensen som formand.

  Senere har museet af kunstnerens datter modtaget nogle flotte skitser af kunstnerens værker. Bl.a den første skitse til Frej-maleriet, som viser Sønderjylland i regn og rusk og sol – og som symboliserer den svære tid i udlændighed. En anden skitse er lavet til to genforeningsmalerier, hvoraf det ene er i privateje og det andet udstillet på Frederiksborg Slot.